Dit doen wij

Wijzigingen in Brabants beleid

Geplaatst: 26-07-2022

De provincie Noord-Brabant heeft enkele wijzigingen bekend gemaakt in het beleid rondom de verplichte stalaanpassingen per 1 januari 2024. Deze wijzigingen komen voort uit de nieuwe 'routekaart stalaanpassingen Noord-Brabant 2024'.

De routekaart, die opp 19 juli jl. vastgesteld werd door Gedeputeerde Staten, heeft als doel om de agrarische ondernemers te helpen een keuze te maken voor een manier waarop zij kunnen voldoen aan het provinciale beleid.

 

Vleesstieren in strooiselstallen en kleine vleesveehouderijen
De eerste wijziging is ook gepubliceerd als ontwerpwijziging van de provinciale verordening. In dit wijzigingsvoorstel is opgenomen dat voor bepaalde diercategorieën nog geen verplichting geldt om stallen emissiearm uit te voeren. Deze verplichting is komen te vervallen omdat er geen emissiereducerende technieken beschikbaar zijn voor deze categorieën. Deze wijziging heeft betrekking op:

  • Vleesstieren in strooiselstallen
  • Kleinere vleesveehouderijen (minder dan 100 runderen)

Wanneer vleesvee wordt gehouden op een roostervloer geldt vanaf 1 januari 2024 een verplichte emissiereductie van 50%.

 

Pluimveehouderijen
Ook voor pluimveehouderijen is er sprake van een kleine wijziging. Deze wijziging heeft betrekking op het houden van opfokdieren voor legrassen en legkippen in scharrelstallen (geen voliére-stallen). Omdat ook voor deze stalsystemen geen geschikte technieken beschikbaar zijn om te voldoen aan de emissie-eisen, is de termijn voor strengere emissie-eisen 4 jaar opgeschoven. Dit geldt alleen voor bestaande stallen. Voor nieuwe stallen zijn er geen wijzigingen doorgevoerd, hiervoor blijven de emissie-eisen onveranderd.

 

Tot 1 april 2023 gelden de eisen op het moment van aanvragen, daarna op het moment van besluitvorming
In de routekaart opgenomen dat wanneer ondernemers voor 1 april 2023 een volledige aanvraag hebben ingediend, deze getoetst wordt aan de maximale emissiewaarden die op het moment aanvragen gelden. Aanvragen die later worden ingediend worden getoetst aan de maximale emissiewaarden die gelden op het moment van besluitvorming. Deze aanpassing moet nog worden doorgevoerd in de provinciale verordening, op dit moment is de datum van 1 januari 2023 nog leidend. Wanneer deze wijziging ook in de verordening wordt doorgevoerd is nog niet bekend.


Beloning

Voor bedrijven die tijdig een vergunning hebben aangevraagd om hun stallen aan te passen aan het Brabantse beleid, wordt door de provincie onderzocht of er in subisidieregelingen extra beloningen kunnen worden toegekend.

 

Controles en handhaving
Bij toekomstige controles (en mogelijke handhaving bij overtreding van de maximale emissiewaarde) wordt na 1 januari 2024 rekening gehouden met bedrijven die tijdig een vergunning hebben aangevraagd en andere stappen hebben gezet omtrent de benodigde stalaanpassingen (zoals het opvragen van offertes, opdrachtverlening aannemer enz). Bij het bepalen van een hersteltermijn om de overtreding ongedaan te maken worden deze zaken meegewogen, samen met het moment van vergunningverlening en de tijd die nodig is om het bedrijf aan te passen. 

 

Iets meer ruimte
Met deze voorgestelde wijzigingen krijgen de Brabantse veehouders iets meer ruimte voor de benodigde stalaanpassingen. De realisatietermijn blijft echter onveranderd. Het blijft daarom noodzakelijk om tijdig de benodigde toestemmingen (milieu, bouw, natuur) aan te vragen.

 

Meer informatie
Onze adviseurs kunnen beoordelen welke stallen aangepast moeten worden en welke stalsystemen er geschikt zijn voor uw bedrijfsvorm. Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Gilze), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl. 

 

Nieuws overzicht